Kontakt Koszyk

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

w Sklepie internetowym „KNOR” prowadzonym pod adresem www.knor.pl (Sklep Internetowy) przez spółkę działającą pod firmą KNOR Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Murarskiej 44 (44-109 Gliwice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000 64028, NIP: 631-23-33-424 , REGON: 277678730, numer rachunku bankowego: 76 1050 1298 1000 0023 5091 4632.


I. Postanowienia ogólne
1.    Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż gotowych produktów takich jak ramy, antyramy, fotoramy, tablice korkowe oraz świadczy usługi ramiarskie na indywidualne zamówienie Klienta, za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.knor.pl.
2.    Świadczone usługi ramiarskie na indywidualne zamówienie Klienta to:
a)    wykonanie i sprzedaż ramy przygotowanej w oparciu o dokonany przez Klienta wybór listwy oraz wymiarów ramy,
b)    w oparciu o przysłane przez Klienta zdjęcie przygotowanie obrazu/plakatu oraz wykonanie ramy wokół tego obrazu/plakatu zgodnie z zamówieniem Klienta,
c)    w oparciu o wybrane przez Klienta zdjęcie za pośrednictwem aplikacji, której Sklep Internetowy jest użytkownikiem, przygotowanie obrazu/plakatu oraz wykonanie ramy wokół tego obrazu/plakatu zgodnie z zamówieniem Klienta.
3.    Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
4.    Osoby dokonujące zakupów lub zamawiające usługi w Sklepie Internetowym, o których mowa powyżej (Klienci) to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).
5.    Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to produkty nowe, objęte gwarancją producenta, podobnie jak świadczone usługi ramiarskie. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok. Aby zrealizować uprawnienia wynikające
z gwarancji Klient powinien przedstawić dokument zakupu np. paragon lub fakturę.  
6.    Ceny produktów i usług uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w walucie polskiej, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT – w wysokości 23%. Ceny produktów i usług nie zawierają jednak kosztów przesyłki (kosztów dostawy). 
7.    Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów lub usług znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu.
8.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon - według wyboru Klienta.
9.    Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a firmą KNOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

II. Składanie zamówień
1.    Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez opcję „do koszyka” Klient dokonuje rejestracji – zakłada swoje osobiste Konto. Loginem do Konta jest podany przez Klienta adres mailowy. Korzystając z Konta w Sklepie Internetowym Klient posługuje się wskazanym przez siebie hasłem.
2.    Podczas składania zamówienia lub zakładania Konta w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko(ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), dokładny adres, adres email, numer telefonu kontaktowego. Przed potwierdzeniem powyższych danych w Sklepie Internetowym Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.  
3.    Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
a) wypełnienia przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję „do koszyka” dostępną na stronie internetowej www.knor.pl lub złożenia zamówienia drogą telefoniczną poprzez numery infolinii,
b) akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Klient dokonuje akceptacji Regulaminu przy potwierdzaniu zamówienia.
4.    Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta, wysyłana jest automatyczna wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta.
5.    W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Sklep Internetowy przesyła zestawienie złożonego zamówienia, o którym mowa w ustępie powyższym, a więc wraz z danymi Klienta oraz linkiem służącym do dokonania przez Klienta płatności lub numerem konta (w przypadku płatności na konto bankowe) a także z linkiem służącym do potwierdzenia przez Klienta wszystkich elementów zamówienia na podany przez Klienta adres mailowy.
6.    Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą wysłania przez Sklep Internetowy automatycznej wiadomości elektronicznej zawierającej zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta.
7.    Sklep Internetowy przewiduje dwie formy dostawy zamówienia:
a) za pośrednictwem firm kurierskich,
b) odbiór osobisty w siedzibie firmy.
8.    Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionych/zamówionego towaru podczas składania zamówienia.
9.    Klient może anulować złożone zamówienie lub odstąpić od umowy sprzedaży gotowego produktu w przypadku płatności przed wysyłką – do chwili dokonania płatności.
10.    Klient może anulować złożone zamówienie lub odstąpić od umowy o świadczenie usługi w przypadku płatności przed wysyłką – do chwili dokonania płatności.
11.    Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
12.    W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w pkt. VIII. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.
13.    Sklep Internetowy może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi w przypadku braku wpłaty za zamówiony towar w sytuacji wyboru płatności przed wysyłką – w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta.

III. Płatności
1.    Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności płatność przed wysyłką:
a) przelew na jeden z rachunków bankowych firmy KNOR Sp. z o.o. wskazany w zakładce http://www.knor.pl/akceptowane-metody-platnosci - w tytule płatności należy podać: numer zamówienia, imię, nazwisko, realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu jednego ze wskazanych rachunków bankowych
b) za pośrednictwem systemu płatności PayU.pl - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego firmy KNOR Sp. z o.o.,
2.    Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego KNOR Sp. z o.o.
3.    Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone w zakładce http://www.knor.pl/sposoby-dostawy.

IV. Koszt i czas dostawy
1.    Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski.
2.    Czas realizacji zamówienia oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.
3.    W przypadku zamówienia kilku produktów, w których opisie wskazano różny czas realizacji, czas realizacji całego zamówienia to najdłuższy ze wskazanych w opisie terminów.
4.    W przypadku zamówienia kilku produktów czas realizacji zamówienia określony w ustępie poprzednim może zostać wydłużony o okres do trzech dni z uwagi na konieczność skompletowania całego zamówienia.
5.    Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy, w których zamówienie zostało złożone.
6.    Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie firmy w godzinach 8-16. Klient w składanym zamówieniu dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówienia. Termin odbioru ustalany jest z Klientem za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie.
7.    Koszty dostawy określone są w zakładce: http://www.knor.pl/sposoby-dostawy.

V. Wymiana
1.    Sklep Internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych gotowych produktów na podobny towar o innych parametrach lub inny dostępny produkt. Wymiana nie obejmuje produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta wskazanych w ust. I.2.
2.    Wymianie podlegają jedynie towary, które nie posiadają śladów używania, nie zostały zniszczone, są czyste, posiadają oryginalne metki, są kompletne, co do których Klient posiada dowód zakupu.
3.    Aby dokonać wymiany towaru należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej ze Sklepem Internetowym i ustalić czy właściwy towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
4.    Aby wymienić towar należy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany, z oryginalną metką i dowodem zakupu na adres firmy.
5.    Koszt przesyłki wymienianego towaru ponosi Klient. Koszty dostawy wymienianego towaru są takie same jak koszty dostawy określone w zakładce: http://www.knor.pl/sposoby-dostawy.

VI. Reklamacje i zwroty.
1.    Niezgodny z zamówieniem towar, w przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad, można zwrócić Sklepowi Internetowemu na adres firmy. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby przesyłka zawierała:numer zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru.
2.    Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie wymieniony na zgodny z zamówieniem, a koszty przesyłek ponosi Sklep Internetowy. Jeżeli wymiana towaru będzie niemożliwa, Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość wpłaconej kwoty obejmującej także koszty dostawy. Sklep Internetowy może zaoferować Klientowi inny produkt w zamian za zwrócony towar. W powyższym przypadku to Klient dokonuje wyboru pomiędzy zwrotem wpłaconej kwoty, a otrzymaniem innego produktu w zamian za zwrócony towar.

VII. Odstąpienie od umowy
1.    Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Klient w składanym oświadczeniu podaje rachunek bankowy na jaki ma zostać zwrócona zapłacona przez niego cena towaru. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: firmy lub na adres mailowy: zamowienia@knor.com.pl
2.    W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi Internetowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży np. fakturę VAT lub paragon. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do magazynu sklepu. Klient proszony jest o należyte zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, aby zapewnić brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  
3.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny wraz z odsetkami następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sklep Internetowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
4.    Zwrot nie będzie przyjęty w przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania. Sklep Internetowy zwraca towar Klientowi po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu go o tej okoliczności.
5.    Postanowienia wskazane w niniejszym punkcie nie mają zastosowania do towarów wykonanych i usług świadczonych na indywidualne zamówienie klienta, o których mowa w ust. I.2 niniejszego Regulaminu.

VIII. Prawa autorskie i licencje
1.    W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia, o którym mowa w ust. I.2.b., Klient oświadcza, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie do dostarczonego zdjęcia lub zdjęć.
2.    W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia, o którym mowa w ust. I.2.c., Klient uprawiony jest do korzystania z wybranego zdjęcia jedynie w ramach złożonego zamówienia, na zasadach określonych w linku, który potwierdził przy składaniu zamówienia. Klient nie może rozpowszechniać lub powielać wybranego zdjęcia, nie może także czerpać z niego dochodu bez zgody Sklepu Internetowego.
3.    W przypadku wykorzystania w zakupionym przez Klienta produkcie zdjęcia, do którego wszelkie prawa autorskie przysługują Sklepowi Internetowemu, Sklep Internetowy udziela Klientowi licencji na jednorazowe  wykorzystanie tego zdjęcia w zakupionym produkcie. Klient nie może rozpowszechniać lub powielać wybranego zdjęcia, nie może także czerpać z niego dochodu bez zgody Sklepu Internetowego.

IX. Ochrona danych osobowych
1.    Zakładając konto w Sklepie Internetowym (dokonując rejestracji) Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez KNOR Sp. z o.o. swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
2.    Administratorem danych osobowych jest KNOR Sp. z o.o., który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
3.    W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „PayU.pl”, która administruje danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.payu.pl.
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

X. Postanowienia końcowe
1.    Wszystkie informacje, nazwy,  i zdjęcia, treści produktów, marki produktów umieszczone na stronie internetowej www.knor.pl należą do Sklepu Internetowego. Sklepowi Internetowemu przysługuje wszelkie prawa autorskie do własnych dzieł i zdjęć prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego.  ich właścicieli i prezentowane są na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych ze sprzedażą towarów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.
2.    KNOR Sp. z o.o. i Klienci zgodnie zobowiązują się, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów dotyczących treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów lub ich realizacji, w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do ich polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez wszczęcie stosownych negocjacji.
3.    W przypadku nie osiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego punktu, spory będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
4.    Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.knor.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

| KNOR Sp. z o.o.
44-109 Gliwice, ul. Murarska 44
tel: +48 (32) 300 40 79/80/81
fax: +48 (32) 300 40 78

Sklep KNOR.pl

O firmie Oferta Dlaczego KNOR? Kontakt

Pomoc w zakupach

Akceptowane metody płatności Sposoby dostawy Polityka prywatności Regulamin